Velkommen til NNMPF

Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning har som formål å

  • initiere og gjennomføre forskerutdanning med bred nordisk deltagelse
  • fremme formidling av nordisk musikkpedagogisk forskning mellom forskere, og mellom forskere og «brukere»

Høsten 1992 møttes representanter for nordiske institusjoner som driver musikkpedagogisk forskning og forskerutdanning til et møte i Oslo for å planlegge et nordisk nettverk. Nettverkets hovedhensikt er å bidra til bedre kvalitet i den nordiske forskningen i musikkpedagogikk.

Nettverket ledes av en koordineringsgruppe med representanter fra minst tre av de nordiske land. Det henvender seg til alle som er virksomme i musikkpedagogisk forskning og organiserer årlige konferanser og utgir årbøker. Nettverket administrerer også en email- liste der informasjon om konferanser, kurs m.m. distribueres – også aktiviteter som arrangeres utenfor nettverkets regi.

Klikk på lenkene til høyre for mer informasjon.

Leder Kari Holdhus
Professor i musikkpedagogikk, Høgskolen på Vestlandet
Kari.Mette.Holdhus@hvl.no